เตรียมพร้อมก่อนเข้าพัก 

สิ่งที่ไม่รวมในค่าบริการ

 • ค่ายา และเวชภัณฑ์ ทางการแพทย์อื่นๆ เช่น สายสวนปัสสาวะ
 • สายให้อาหาร, ชุดทำแผลปลอดเชื้อ ค่าออกซิเจน
 • ค่าแผ่นรองซับ และผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ในกรณีที่คนไข้จำเป็นต้องใช้
 • ค่าพาหนะ รับ-ส่ง โดยกะทันหัน เช่น ค่ารถพยาบาล
 • กรณีเจาะคอ และต้องดูดเสมหะ ค่าบริการเพิ่มอีก 2,000 บาทต่อเดือน
 • กรณีมีแผลกดทับ ค่าบริการเพิ่ม 500 - 2,000 บาทต่อเดือน
 • ค่าดูแลพิเศษ เช่น การเฝ้าไข้เฉพาะบุคคล
 • ค่าใช้จ่ายพิเศษเช่น ค่ารถบริการรับ-ส่งกรณีผู้ป่วยจำเป็นต้องพบแพทย์ตามนัด พักผ่อนนอกสถานที่

สิ่งที่ต้องเตรียมในวันเข้ารับบริการ

 • สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประชาชนของญาติ และของผู้เข้าพัก อย่างละ 1 ชุด
 • ประวัติการรักษา/ ยาประจำ/ บัตรนัดของแพทย์ (ถ้ามี)
 • ค่าบริการ 1 เดือน ส่วนค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองอื่นๆ คิดรวมค่าใช้จ่ายในเดือนถัดไป
สถานบำบัดฟื้นฟูดูแลผู้สูงอายุ “ บ้านธรรมดี ” บริหารงานโดย บริษัท ธรรมดีเฮล์ทตี้แคร์ จำกัด บริการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ทั้งที่ช่วยเหลือตัวเองได้ และไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ ผู้ป่วยหลังผ่าตัด ระยะพักฟื้น
Powered By : Zeasyweb